Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Parlament Europejski to miejsce, w którym podejmowane są decyzje wpływające na nasze codzienne życie.

Tu kształtuje się między innymi polityka regionalna Unii Europejskiej, w ramach której fundusze unijne wspierają regionalne inwestycje – infrastrukturę drogową i kolejową, szpitale, nowoczesną edukację, rozwój przedsiębiorstw, ochronę środowiska naturalnego, energetykę opartą o odnawialne źródła. Tak rozumianą polityką regionalną, wspierającą dynamiczny rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuję się od 20 lat mojej pracy zawodowej. Wspólnie z panem Piotrem Całbeckim, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, negocjowałem z Komisją Europejską fundusze unijne dla naszego regionu na lata 2007-2013, a następnie na kolejny okres, lata 2014-2020. W wyniku tych negocjacji otrzymaliśmy na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego kwotę przekraczającą 13 miliardów złotych.

26 maja 2019 r. wybiorą Państwo swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tej nadchodzącej kadencji Parlament w pierwszej kolejności uchwalać będzie unijne przepisy dotyczące funduszy unijnych dla regionów na lata 2021-2027. Moje doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe oraz determinacja, z jaką od lat pracuję na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego dają gwarancję, że nie zawiodę zaufania, którym mnie Państwo obdarzą.

Proszę Państwa o oddanie na mnie głosu, proszę o powierzenie mi odpowiedzialności za godne i rzetelne reprezentowanie Państwa spraw w Parlamencie Europejskim.

BIOGRAM
Michał Korolko

urodzony w Toruniu 5 września 1973 roku, żona Hanna, ojciec Zofii, Marty i Aleksandry. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anglista i prawnik, ekspert z zakresu polityki regionalnej i funduszy Unii Europejskiej. Autor publikacji oraz szkoleń w obszarze przygotowania władz samorządowych do absorbcji środków unijnych w kraju i zagranicą m.in. w Chorwacji, Łotwie, Litwie i Rumunii.

Karierę zawodową rozpoczynał jako tłumacz konferencji prasowych podczas pierwszych edycji festiwalu Camerimage w Toruniu. Od czerwca 1999 roku przygotowywał i kierował realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako Kierownik Biura Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta Torunia. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 wyjechał do Brukseli, aby stworzyć i kierować pracą Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego jako jego dyrektor. Po powrocie z Brukseli w roku 2006 zarządzał projektem inwestycyjnym „Budowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”. Był pierwszym dyrektorem tej instytucji kultury.

Od roku 2007 związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, początkowo jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.  W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pełnił też funkcję Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2009 – 2010) oraz Członka Zarządu Województwa (2010 – 2014).

Jest pomysłodawcą i prezesem zarządu działającego od prawie 6 lat Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, które organizuje staże, szkolenia oraz wizyty studyjne w Brukseli i innych krajach Unii Europejskiej. Od czerwca 2016 roku współpracuje z Komisją Europejską jako  ekspert funkcjonującego w Brukseli Panelu Interesariuszy Biogospodarki. Angażuje się w ochronę bioróżnorodności, a zwłaszcza odnowę zagrożonych gatunków, w tym przywrócenie do naszych wód jesiotra ostronosego oraz odbudowę populacji troci i łososia w basenie Morza Bałtyckiego.

Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jest współautorem publikacji na temat nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską: Inteligentne Miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015; Ekoinnowacje w miastach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016; Biogospodarka w miastach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

5 SPRAW

którymi w Państwa imieniu chciałbym zająć się w Parlamencie Europejskim

Polityka regionalna oraz środki unijne dla województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2021- 2027

Przepisy dotyczące środków unijnych dla regionów na lata 2021 – 2027 zostały przyjęte w pierwszym czytaniu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 28 marca. Są one zatwierdzane w ramach tzw. zwykłej procedury legislacyjnej. Oznacza to, że teraz stanowisko w tej sprawie zajmie Rada Unii Europejskiej, która wniesie swoje poprawki i przekaże projekty tych rozporządzeń ponownie do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej

Polityka ochrony środowiska i zwiększone środki unijne na zachowanie bioróżnorodności

W związku ze swoim trzyletnim już zaangażowaniem w pracę Panelu Interesariuszy Biogospodarki, który wspiera Komisję Europejską w tworzeniu strategii biogospodarki dla Europy zamierzam prowadzić działania mające na celu wzmocnienie roli ochrony bioróżnorodności gatunkowej w unijnej polityce ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj więcej

Rozwój instrumentów polityki terytorialnej

Od kilku lat realizujemy w województwie kujawsko – pomorskim koncepcję zintegrowanego rozwoju terytorialnego w oparciu o szerokie partnerstwa definiujące najpilniejsze i najbardziej potrzebne inwestycje dla lokalnych społeczności w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz rozwoju kierowanego przez społeczność. W obecnej perspektywie finansowej 2014 - 2020 w Unii Europejskiej realizowanych jest ponad 1000 podobnych strategii na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej

Wsparcie eksperckie dla przedsiębiorców

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć kwotę przekraczającą 97 miliardów euro na program Horyzont Europa. Program ten będzie następcą obecnie realizowanego programu Horyzont 2020. Środki finansowe w ramach tego programu będą przeznaczone między innymi na  badania i rozwój technologiczny przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Unia Europejska bliżej mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego

Po uzyskaniu mandatu do Parlamentu Europejskiego zamierzam kontynuować działalność, którą od kilku już lat prowadzę jako prezes Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza w zakresie organizacji staży, programów szkoleniowych oraz wizyt studyjnych w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Zamierzam też prowadzić działalność edukacyjną w zakresie działalności Parlamentu Europejskiego w regionie.

Rodzina – model 5+

Hanna

Hanna

Żona

Zosia

Zosia

lat 12

Marta

Marta

lat 8

Aleksandra

Aleksandra

lat 4

Bej

Bej

lat 2, jedyne męskie wsparcie w najbliższej rodzinie

Masz pytania? Skontaktuj się za pomocą poniższego formularza.

1 + 8 =